สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ Doitao Police Station

พ.ต.อ.บัญชา อินถา
ผกก.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

 หน่วยงานภายใน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ - ข้อมูล Police ITA

ข้อมูล Police ITA

 

 1.ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

 

O2. อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

 

O3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
2.
ประมวลกฎหมายอาญา
3.
แก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่26)
4.
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 28)
5.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
6.
ประมวลกกฎหมายยาเสติด
7.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
8.
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
9.
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
10.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
11.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
12.
พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566
13.
คำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา

O4. ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

 

O5. ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

O6. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

 2.การบริหารงาน

O7. แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี

 

O8. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 

O9. คู่มือการให้บริการประชาชน

 

O10. E–Service

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
E-Service

O11. ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 

O12. แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

 

O13.มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

 

O14. แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

 

O15.แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

 

O16. สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และสิทธิผู้ต้องหา

 

 3.การบริหารเงินงบประมาณ

O17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O18. ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

O19. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

O20. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O21. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
1.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
2.
2. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
3.
3.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2561
4.
4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2562(ฉบับที่ 2)
5.
5. หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพลตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)
6.
หนังสือ ตร.ที่ 0009.261/ว28 ลง 20 มีนาคม 2558 เรื่องกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
7.
หนังสือ ตร.ที่ 0009.26/ว66 ลง 25 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
8.
กฏ ก.ตร.ว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556
9.
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติ พ.ศ.2558
10.
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
11.
แนวทางพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
12.
ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัย
13.
กฏ ก.ตร.ว่าด้วยกำหนดอำนาจการลงโทษ อัตราโทษและการลงโทษ

 5.การส่งเสริมความโปร่งใส

O22. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

  6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O23. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

 

O24. การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 

O25. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

O26. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

 

O27. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

O28. แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ

 

O29. การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร

 

 7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O30. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

146 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทรศัพท์ : 053-469058   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top