สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ Doitao Police Station

พ.ต.อ.บัญชา อินถา
ผกก.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่
Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม และบังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา"


พันธกิจ
1. ถวายความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์โดยถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด 2. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบด้วยการบริหารจัดการที่ดี 3.บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และชุมชนเป็นฐาน 4.ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างให้ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 5.อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 6.ควบคุมและจัดการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม 7.นำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ


ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อาคารของสถานีที่แต่เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ ได้ทำการก่อสร้างเสร็จและเปิดทำการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2515 ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารและบริเวณเพิ่มเติม คือ ใต้ถุนของตัวอาคารได้ก่อสร้างเป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่งานคดีและห้องทำงานของพนักงานสอบสวน ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ขนาดกลางสามชั้น ตามแบบก่อสร้างของ ตร. โดยเริ่มก่อสร้างครั้งแรก เมื่อเดือน พฤษภาคม 2554 – 3 เมษายน 2559 (เกิดปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงาน ตร.จึงได้ยกเลิกสัญญาจ้างเมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2556 การก่อสร้างจึงได้หยุดลง ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (คสช.) อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างโรงพักทดแทนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ)ได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559

146 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทรศัพท์ : 053-469058   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top